اصول

. ما خواهان پايان دادن به ديپورت و اجراء حق انسانى درس خواندن هستيم،

بدون إيجاد محروميت و تبعيض.

. ما خواهان آنيم كه دستكم قانون ٣+٢اجرا شود. امكان دسترسى به دوره هاى كارآموزى و كار با وجود رد تقاضاى پناهندگى بلااستثناء و بدون محدود كردن حقوق پناهندگان بايد محفوظ بماند، نه آنچنانكه در بايرن اغلب شاهد آن هستيم.

. مدارس بايد مراكزى براى پيشرفت و ارائهء بيطرفانهء علم باشند.

آموزش نبايد به عنوان امرى غيرقابل استفاده دور انداخته شود، آموزش بايد به شكلى وسيع و بدون مرز براى همه در دسترس باشد.

. ما مخالف زندانى كردن پناهندگان وافراد خارجى در اردوگاههاى ديپورت هستيم.

آزادى همهء پناهندگان دستگيرشده!

. فراهم آوردن قانونى امكان فرار از موقعيتهاى خطرناك و فعاليت در نجات كسانى كه بر درياها شناور هستند

به جاى بالا آوردن حصاراروپا و معاملات مشكوك با قدرتهاى دولتى جهان سوم.

. هيچ فرقى ندارد كه به علت فقر يا جنگ: إنسانها به دلايل مختلفى فرار ميكنند.

براى يك سيستم سياسى و اقتصادى، كه در كل جهان يك زندگى انسانى را براى همه ميسر ميسازد.

همراه شويد:

ما هر دو هفته يكبار در روز دوشنبه ساعت ١٩ (٧ بهد از ظهر) دور هم جمع ميشويم. براى دريافت روزهاى ملاقات به صفحهء فيس بوك مراجعه كنيد:

آموزش به جاى ديپورت

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: